دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 30، آبان 1400 
تاثیر پیش فرضهای کلامی مورخان مسلمان در گزارش واقعه غدیر

صفحه 89-118

10.22034/jep.2022.327254.1396

روح الله کاظمی؛ محمدتقی سبحانی؛ سیدضیاء الدین میرمحمدی