فرایند پذیرش مقالات

روند داوری نشریه امامت پژوهی به شکل  داوری همتا-دو سو ناشناس (Double Blind Peer Review ) است. در این روش دو داور متخصص در موضوع مقاله، اثر را ارزیابی می نمایند در حالیکه هویت داوران و به طور متقابل نویسندگان مقالات برای یکدیگر مشخص نیست.