درباره نشریه

عنوان نشریه

امامت پژوهی

صاحب امتیاز

بنیاد فرهنگی امامت

زبان نشریه

فارسی

نظم انتشار

دوفصلنامه

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی

۲۵۸۸-۶۵۳۳

2588-7246

کشور - شهرمحل انتشار مجله

ایران-قم

سال آغاز انتشار مجله

1390

وضعیت دسترسی آزاد به مجله

دسترسی به مقالات نشریه رایگان است

هزینه انتشار مقاله

انتشار مقاله در این نشریه رایگان است

قالب مقالات

pdf

رتبه علمی

علمی-پژوهشی(حوزوی)

روش ارجاع دهی

APA