اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعلى حسینى میلانى

درجه اجتهاد. عضو هیات موسس بنیاد فرهنگی امامت، قم، ایران.

faslnamehemamat.ir

سردبیر

نجم الدین طبسی

استاد حوزه علمیه قم

faslnamehemamat.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا برنجکار

فلسفه استاد، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

berenjkarut.ac.ir

هادی صادقی

دانشیار، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران.

sadeqi.hadigmail.com

حسن طارمی راد

دانشیار، دانشنامه جهان اسلام، تهران، ایران.

h_taromiyahoo.com

رضا مختاری

دکتر، مدیر موسسه کتابشناسی شیعه، قم، ایران.

faslnamehemamat.ir

نجم الدین طبسی

استاد سطوح عالی و خارج، عضو جامعه مدرسین حوزه، قم، ایران.

faslnameh30emamat.ir

محمدتقی سبحانی

استادیار، رئیس پژوهشکده کلام دارالحدیث، قم، ایران.

faslnameh20emamat.ir

محمدعلى مهدوى راد

دانشیار، دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

mahdaviradut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

سید محمد مهدی اخوت

کارشناس

faslnamehemamat.ir