بررسی جایگاه سنت استخلاف در مصداق یابی جانشینی پیامبر (ص)(با تاکید بر روایات تاریخی )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه هنر تهران

10.22034/jep.2022.292192.1319

چکیده

چکیده: یکی از سنت‌های تغییر ناپذیر الهی، سنت استخلاف است که به حاکمیت اولیای الهی بر زمین اشاره دارد. بر پایه این سنت دیرینه که بر اساس آیات قرآن در ملت‌های مختلف جریان داشته، رسول خدا (ص) نیز امام علی (ع) را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بر چه اساسی می‌توان جریان سنت استخلاف را در جانشینی علی (ع) از رسول خدا (ص) اثبات کرد؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش، داده‌های تفسیری، تاریخی و روایی به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری و به روش توصیفی-تحلیلی تبیین گردید. تبیین داده‌های گردآوری شده نشان داد که: اشاره و تصریح به جانشینی حضرت علی (ع) از سوی رسول خدا (ص) یک رویه در سیره ایشان بوده و آن حضرت با تکیه بر سنت الهی استخلاف در راستای جانشین برگزینی برای انبیای الهی، در مواقع گوناگون به جانشینی حضرت علی (ع) تصریح کرده است.
واژگان کلیدی: سنت استخلاف، جانشینی، رسول خدا (ص)،امیرالمؤمنین (ع)، سنت.

کلیدواژه‌ها