دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1390 
جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

صفحه 24-54

محمدرضا جعفری؛ سید حسین حائری