دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1390 
وراثت اصطفائی مقامات الهی

صفحه 32-67

محمد سند؛ محمد فرید انصاری