جلوه ی خلافت در «الصلاة خیر من النوم » ـ قسمت اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تاکنون مسأله امامت در دانش کلام و به عنوان یکی از ارکان اندیشه اعتقادی مسلمین مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است و هر یک از گروه های اسلامی با استناد به شواهد عقلی و نقلی ، دیدگاه خود در این باره را توجیه و تبیین نموده است. اما نیک روشن است که این اصل اعتقادی با ابعاد دیگر دین مثل فقه و اخلاق نیز پیوندی استوار دارد که تاکنون چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. نگارنده ی این مقاله ، قصد دارد روزنه ی جدیدى دراین بحث گشوده و با رویکرد اقتران عقلى و شرعى میان اصل امامت و مسائل فقه، ازآن به عنوان شاهد و مؤید براى آسمانى بودن امر امامت ، بهره جوید.