دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 31، اردیبهشت 1401 
تحلیل مفهومی خطبه شقشقیه، با تأکید بر برجسته سازی به شیوه استعاره و کنایه

صفحه 167-187

10.22034/jep.2023.377298.1484

محمد موسوی بفروئی؛ محمد غفوری منش؛ احمد زارع زردینی؛ راضیه نظری


امامت باطنی در بصائرالدرجات و الارشاد

صفحه 191-233

10.22034/jep.2022.312661.1365

مریم احدیان؛ فتحیه فتاحی زاده؛ عبدالحسین خسروپناه؛ پروین بهارزاده


نقد و بررسی دیدگاه ابن خلدون در رد آموزه مهدویت

صفحه 359-390

10.22034/jep.2023.375027.1478

سکینه رستگار مقدم ابراهیمیان؛ حمید پارسانیا؛ صدیقه محمدی