دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 28، مهر 1399 
باطن ولایی قرآن و روایات تأویل‌گر آیات به مقامات ائمه(ع)

صفحه 9-44

10.22034/jep.2021.200058.1103

مهدی آراسته؛ فتح الله نجارزادگان؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمدحسن احمدی