دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تیر 1391 
وظایف امت در برابر امام

صفحه 81-107

سید علی میلانی؛ مهدی شاهینی


علم امامان علمی که شب و روز به امام می رسد

صفحه 187-214

لینداجی کلارک؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


مُحدث

صفحه 215-225

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقانی فضل (مترجم)