دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 25، فروردین 1398 
واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی

صفحه 129-146

10.22034/jep.2020.184671.1074

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری