دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر 1392 
آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم

صفحه 235-262

رابرت گلیو؛ ترجمه مجید منتظر مهدی