نویسنده = حسن محمدی احمد آبادی
جایگاه اسرار در هندسۀ تبیین معارف امامیه

دوره 5، شماره 18، اسفند 1394، صفحه 131-173

حسن محمدی احمد آبادی؛ محمدتقی شاکر