چیستی مقام تحدیث در معصومین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رشته امامت تبیینی، موسسه معارف اهل بیت

چکیده

تحدیث مقامی است که به واسطۀ آن، معصومین می‌توانند با عالم ملکوت ارتباط برقرار کرده و علوم و اطلاعات لازم را دریافت کنند. این ویژگی به جهت تکلّم با فرشته و ارتباط با عالم غیب، ماهیتی شبیه وحی دارد اما به هیچ وجه جنبۀ تشریعی ندارد. تحدیث، در امت‌های گذشته مطرح بوده و در بیان رسول خدا(ص) نیز مطرح شده است. این آموزه به تدریج در بین شیعیان شکل گرفته و در دورۀ صادقین(ع) جایگاه خود را پیدا کرد. خصوصیات این مقام بسیار قابل توجه است و محتوایی که از این طریق به محدَّث منتقل می‌شود از نکات برجستۀ این مسئله به حساب می‌آید. در این مقاله بعد از اثبات اصل تحدیث، ماهیت و خصوصیات آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به محتوای تحدیث پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها