واکاوی مهم ترین معیار داوری رجالی در پرتو نگرش کلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

2 پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

چکیده

بررسی چیستی معیار ارباب رجال در داوریهای رجالی و به گونۀ ویژه، تحلیل میزان اثرپذیری دادههای رجالی از باورهای کلامی، امری مغفول و نیازمند کاوش و نگاهی کلان در این حوزه است. بایستگی این پژوهش به نگاه و استنباطی آزاد از وراء داوریهای صورت گرفته با تحلیل چرایی تعیّن یافتن انگارههای مطرح از سوی ارباب رجال و رسیدن به ریشههای آن، بازگشت دارد. نگاشتۀ حاضر بر آن است که با نگرش روششناسی، تحولآفرین و بر اساس تحلیل دادههای رجالی و کلامی، جایگاه و میزان تأثیرگذاری اندیشههای عقیدتی در سنجش وثاقت یا تضعیف راوی را نمایان سازد. برآیند دادهها و تعمیق نگاه در ریشهیابی شواهد این گفتار، گویای اثرپذیری داوریهای رجالی از باورهای کلامی است. در برآیند این پژوهه آشکار میشود حوزۀ این واکنشها در فروعِ اصول عقاید و بهصورت مشخص، در نگرش به مسائل ذیل اصل امامت، رخ نمایانده است که میتوان آنها را واکنشهایی درون مذهبی در برابر کنشهای عقیدتی در بستر ارزیابی رجالی دانست، تا بازده نگاشتۀ حاضر، زمینهساز تحوّلی نو در مبانی باشد و بتواند نگاهی جدید به عرصۀ بهرهمندی از روایات، بهویژه روایات حوزۀ امامت را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها