معرفی منظومه غزوات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در گنجینۀ گهربار ـ امّا ناشناختۀ ـ ادب فارسی، حماسه  های دینی که به دلاوری  های مولای متقیان علی علیه السلام پرداخته  اند، فراوان ند که بسیاری از آن ها با نام عام «حملۀ حیدری» سروده و تدوین شده  اند. در این مقال به معرفی منظومه «غزوات» اثر میرزا ابوطالب فندرسکی پرداخته  ایم.
در معرفی این منظومه دو نکته قابل ذکر است: اوّل آنکه تا قبل از تصحیح این اثر، همه ادب پژوهان آن را با عنوان«تکمله حمله حیدری» اثر «باذل مشهدی» می  شناختند؛ حال آنکه اثری مستقل بوده که سال  ها قبل از حمله حیدری سروده شده است. نکتۀ دوّم، اهمیت اثر از جهت تاریخی است؛ صحت و انطباق مطالب آن با منابع معتبر تاریخی، کم نظیر ـ بلکه بی  نظیر ـ است و به همین دلیل با بسیاری از حماسه  های دینی که به افسانه و خرافه گرایش دارند، تفاوت دارد

کلیدواژه‌ها