پدیدارشناسى درتقابل باتاریخى نگرى مطالعه موردى [موضوع] امامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این مقاله تلاش می کند تا نشان دهد که نمی توان رویکردهای پدیدارشناسانه را با رویکرد تاریخی نگر و گزارش های پوزیتیویستی از تاریخ تطبیق داد و در همین راستا به مطالعة موردی امامت پرداخته است.
همچنین ادعای میرچا الیاده را مبنی بر این که می توان میان این دو رویکرد سازگاری ایجاد کرد، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها