معرفی «مجموعه مقالات علم امام»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم

چکیده

این نوشتار به معرفی کتاب مجموعه مقالات علم امام می پردازد. علم امام یکی از بارزترین صفات امامت است که از دیرباز در امام شناسی مورد توجه عالمان و متفکران اسلامی بوده است. از همین رو، دانشمندان شیعی در این باره رساله ها و کتاب هایی نگاشته اند. در این مجموعه 19 رساله و مقاله از دانشمندان شیعه با رویکردهای متفاوت در باب علم امام گرد آمده است.

کلیدواژه‌ها