منبع شناسی حدیث ثقلین تا سال 1385 شمسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

این نوشتار شامل معرفی 23 عنوان کتاب و نُه مقاله و پایان نامه در موضوع حدیث ثقلین است. نگارنده آثار مکتوب در این زمینه را تا سال 1385شمسی از دانشمندان شیعه و سنی به صورت توصیفی و تحلیلی شناسانده است.