شناخت امامان حقّ از امامان جور بر پایه شاخصه ها با محوریت احادیث نبوی «ائمة اثناعشر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز تخصصی امامت اهل بیت(ع)

چکیده

در منابع معتبر اهل سنت، احادیث فراوانی با اسناد صحیح از پیامبر اکرم صل الله علیه وآله  دربارۀ پیش گویی حضرت پیرامون ظهور دو گروه از  راهبران جامعه بیان شده است: دستۀ اوّل، امامان حقّ و خلفای راستین که عمدتاً در قالب احادیث «اثناعشر» معرفی شده اند؛ و دستۀ دوّم، امامان و حاکمان جور. زبان احادیث نبوی دربارۀ دستۀ اول، بشارت آمیز و پیرامون دستۀ دوم، پرهیز آمیز و ترساننده است. پیامبر اکرم صل الله علیه وآله  برای شناخت و تمییز هر یک از این دو گروه، شاخصه هایی را معرفی کرده اند. در این نوشته، ضمن تبیین مضامین احادیث و تفکیک و مقایسۀ شاخصه های هر گروه در قبال همدیگر، با دستاویز قرار دادن قاعدۀ «تُعرَف الاشیاءُ باضدادها»، ثابت شده است که ویژگی های امامان حقّ، فقط بر ائمۀ اثناعشر علیهم السلام  که امامیه باورمند به آن ها است، قابل انطباق بوده و تطبیق این ویژگی ها بر حاکمان جور، با محتوای روایاتی که عالمان اهل سنّت در منابع دست اول خود نقل کرده اند، ناسازگار است.

کلیدواژه‌ها