حدیث بشارت رسول خدا به دوازده امام در متون اهل سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

رسول خدا(ص) در خطبه های حجه الوداع، از امامان دوازده گانه بعد از خویش خبر داده است؛ این روایت در کتاب های اهل سنت از طریق سه تن گزارش شده است؛ علمای اهل سنت تنها به یکی از آن احادیث که از جابر بن سمره نقل شده و انتهای آن مبهم است، توجه نشان داده اند. نویسنده در این نوشتار، ضمن نقل روایت بشارت دوازده امام، برخورد علمای حدیث را با این روایت به چالش کشیده است؛ ازجمله ایجاز گویی بخاری و مسلم درای نباره، ترجیح روایت یک کودک بر نقل دیگر روات، تطبیق سوال برانگیز این حدیث بر خلفای اموی و عباسی.

کلیدواژه‌ها