سپاه اسامه و تأثیر آن در شکل‌دهی تاریخ سیاسی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله ابتدا متن گزارشهای مرتبط با تشکیل سپاه اسامه بررسی شده و سپس چرایی تشکیل سپاه، علت تأکید پیامبر بر حرکت سپاه و دلیل عدم حرکت آن، مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی یکی از دقیقترین سیاستهای حکومتی رسول خدا صلی‌الله علیه وآله را آشکار میسازد و از آنجاییکه تحلیل علل فوق مبتنی بر تذکار وقایع چند ماه آخر عمر ایشان و نیز بررسی روزشمار تشکیل سپاه بوده، به این دو جهت بهاختصار پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها