بررسی صدور عبارت «أ لست أولی بکم من أنفسکم» در خطبه غدیر از منابع اهل‌سنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کلام شیعه، دانشگاه امیرالمؤمنینع، اهواز، ایران

2 استاد، گروه فلسفه، پژوهشکدۀ حکمت و دین‌پژوهی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jep.2021.239706.1202

چکیده

فهم واژۀ «مولی» به‌عنوان محور خطبۀ غدیر و برترین دلیل روایی شیعه بر امامت علیع، علاوه بر تحلیل ادبی و تبادر لفظی، بر دانستن شواهد مختلف و توجه به سیاق خطبه استوار است. با این‌که شواهد درون‌متنی خطبه در فهم معنای «مولی» نقشی محوری دارند، اما کمتر مورد بحث و کاوش سندی قرار گرفته‌اند. یکی از این قرائن مهم که دلالت واژۀ «مولی» را روشن می‌سازد، عبارت «أ لست أولی بکم من أنفسکم» است که پیامبر اکرمصل پیش از بیان «من کنت مولاه فعلی مولاه» فرموده است. از این فقره، در اثبات معنای «اولی به تصرف» برای واژۀ «مولی» و در‌نتیجه، امامت حضرت علیع استفاده شده است. تمرکز برخی نویسندگان متعصب معاصر بر انکار این قرینه و شبهه‌سازی در این زمینه، اهمیت این بحث را دوچندان می‌سازد. در این پژوهش، پس از بیان توضیحاتی راجع‌به جایگاه اثبات تواتر در یقین به صدور روایت، استمرار شرط اصلی تحصیل تواتر، یعنی تعدد طرق در همۀ طبقات، بر اساس دیدگاه علمای حدیث اهل‌سنت در طبقات راویان فراز  «أ لست أولی بکم من أنفسکم» مورد بررسی قرار گرفته است. اثبات وجود هفده صحابی در طبقۀ اول و ده‌ها راوی دیگر در هر‌یک از دیگر‌طبقات این روایت، احتمال هر‌گونه تبانی بر جعل این عبارت را منتفی ساخته است. هم‌چنین روشن شد که از نظر دانشمندان فریقین، در این روش نیازی به بررسی سندی و اثبات وثاقت تک‌تک راوایان نیست. بر این اساس، برای نخستین بار صدور این فراز بر اساس منابع اهل‌سنت از طریق تطبیق ضابطۀ تواتر و تبیین اعتراف فریقین به صحت آن، اثبات شده است.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
آجری، محمد بن حسین، الشریعة، چاپ دوم: دار الوطن، ریاض، 1420ق.
آلوسی، محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، چاپ اول: دار الکتب العلمیة، بیروت، 1415ق.
ابن‌ابی‌شیبه، عبد‌الله بن محمد، الکتاب المصنف فی الأحادیث و الآثار، چاپ اول: مکتبة  الرشد، ریاض، 1409ق.
ابن‌ابی‌عاصم شیبانی، احمد بن عمرو، الآحاد و المثانی، دار الرایة، ریاض، 1411ق.
ابن‌ابی‌عاصم شیبانی، احمد بن عمرو، السنة، المکتب الإسلامی، بیروت، 1400ق.
ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1417ق.
 ابن‌بطریق حلی، یحیی بن حسن، عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرار، اسلامی، قم.
ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة، چاپ اول: دار الکتب العلمیة، بیروت، 1403ق.
ابن‌حبان، محمد بن حبان، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، چاپ دوم: مؤسسة الرسالة، بیروت، 1414ق.
ابن‌حجر هیتمی، احمد بن محمد، الصواعق المحرقة على أهل الرفض و الضلال والزندقة، تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الله الترکی-کامل محمد الخراط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1417ق.
ابن‌حزم اندلسی، علی بن احمد، الإحکام فی أصول الأحکام، تحقیق: احمد محمد شاکر، دار آفاق، بیروت.
ابن‌حنبل شیبانی، احمد بن محمد، المسند، مؤسسة قرطبة، مصر.
ابن‌حنبل شیبانی، احمد بن محمد، فضائل الصحابة، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1403ق.
ابن‌شهر‌آشوب، محمد بن على، مناقب آل أبی طالب، المطبعة الحیدریة، نجف، 1376ق.
ابن‌عاشور، محمد‌طاهر بن محمد، التحریر و التنویر، الدار التونسیة، تونس، 1984م.
ابن‌عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینه دمشق، دار الفکر، بیروت، 1417ق.
ابن‌عطیه، مقاتل، أبهى المراد فی شرح مؤتمر علماء بغداد، مؤسسة الأعلمی، بیروت‏، 1423ق.
ابن‌قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد، المتحابین فی الله، چاپ اول: دار الطباع، دمشق، 1411ق.
ابن‌قیم جوزیه، محمد بن ابی‌بکر، الرسالة التبوکیة-زاد المهاجر إلى ربه، مکتبة المدنی، جده.
ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، دار الفکر، بیروت، 1986م.
ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، السیرة النبویة، دار المعرفة، بیروت.
ابن‌ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء و دار الفکر، بیروت.
ابن‌مغازلی، علی بن محمد، مناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، دار الآثار، صنعاء، 1424ق.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار الصادر، بیروت.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم، مختصر تاریخ دمشق، تحقیق: روحیة النحاس_ ریاض عبد الحمید مراد_ محمد مطیع، دار الفکر، دمشق، 1402ق.
ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف، تفسیر البحر المحیط، چاپ اول: دار الکتب العلمیة،  بیروت، 1422ق.
ابو‌الصلاح حلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، چاپخانۀ الهادی، 1417ق.
ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، السعادة، مصر، 1974م.
ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبدالله، معرفة الصحابة، تحقیق: عادل بن یوسف العزازی، دار الوطن، ریاض، 1419ق.
ابویعلى، احمد بن علی، المسند، تحقیق: حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق،  1404ق.
البانی، محمد ناصرالدین، إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل، چاپ دوم: المکتب  الإسلامی، بیروت، 1405ق.
البانی، محمد ناصر‌الدین، سلسلۀ الأحادیث الصحیحة، مکتبة المعارف، ریاض.
البانی، محمد ناصر‌الدین، موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدین الألبانی، چاپ اول: مرکز النعمان، صنعاء، 1431ق.
امینی نجفی، عبد‌الحسین، الغدیر فی الکتاب و السنة و الأدب، چاپ چهارم: دار الکتاب  العربی، بیروت، 1397ق.
انصاری، اسماعیل بن جعفر، حدیث إسماعیل بن جعفر، مکتبة الرشد، ریاض، 1418ق.
باهلى، عفان بن مسلم، أحادیث عفان بن مسلم، دار الحدیث، قاهره، 2004م.
بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، دار الفکر، بیروت.
بدخشانی، محمد بن معتمد، نزل الأبرار بما صح من مناقب أهل البیت الأطهار، مکتبة إمام امیر المؤمنینع، اصفهان، 1403ق.
بزار، احمد بن عمرو، المسند_ البحر الزخار، مکتبة العلوم و الحکم، مدینه، 2009م.
بغوی، حسین بن مسعود، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن_ تفسیر البغوی، دار المعرفة، بیروت.
بلاذری، احمد بن یحیى، جمل من أنساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار_ ریاض الزرکلی، دار الفکر، بیروت، 1417ق.
تستری، سهل بن عبدالله، تفسیر التستری، چاپ اول: منشورات محمد علی بیضون/دار الکتب العلمیة، بیروت، 1423ق.
تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، الشریف الرضی.
تهانوی، محمدعلی بن علی، موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، مکتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1996م.
ثعلبی، احمد بن محمد، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، چاپ اول: دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1422ق.
جرجانی، علی بن محمد، شرح المواقف‌، الشریف الرضی، قم.
جرجانی، یحیى (مرشد بالله) بن حسین (موفق) بن اسماعیل بن زید، ترتیب الأمالی الخمیسیة للشجری، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1422ق.
حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، چاپ اول: دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411ق.
خطیب بغدادی، احمد بن علی، الفصل للوصل المدرج فی النقل، چاپ اول: دار الکتب  العلمیة، بیروت، 1424ق.
خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایة فی علم الدرایة، تحقیق: أبو عبد الله السورقی_ إبراهیم حمدی المدنی، المکتبة العلمیة، مدینه.
خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، دار الکتب العلمیة، بیروت.
خطیب بغدادی، احمد بن علی، تالی تلخیص المتشابه، چاپ اول: دار الصمیعی، ریاض،  1417ق.
دارقطنی، علی بن عمر، من حدیث أبی الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلی، چاپ اول: دار الخلفاء، کویت، 1406ق.
دولابی، محمد بن احمد، الذریة الطاهرة النبویة، چاپ اول: الدار السلفیة، کویت، 1407ق.
دولابی، محمد بن احمد، الکنى و الأسماء، دار ابن حزم، بیروت، 1421ق.
ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الإسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، تحقیق: عمر عبد السلام تدمری، دار الکتاب العربی، بیروت، 1407ق.
ذهبی، محمد بن احمد، رسالة طرق حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه، تحقیق: عبدالعزیز طباطبایی.
رازى اصفهانى، محمدتقی، هدایة المسترشدین فی شرح معالم‌ الدین، موسسة آل البیتعهم لإحیاء التراث، قم.
زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل،  دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
سبط ابن‌جوزى، یوسف بن قزاوغلی، تذکرة الخواص من الأمة فی ذکر خصائص الأئمة، چاپ دوم: مجمع جهانی اهل‌بیتعهم، قم‏، 1433 ق‏‏.
سجادی، سید‌جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، چاپ سوم: دانشگاه تهران، تهران، 1373ش.
سید مرتضى، علی بن حسین، الشافی فی الإمامة، مؤسسة الصادق، تهران، 1410ق.
سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الدر المنثور، دار الفکر، بیروت، 1993م.
سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، جامع الأحادیث، تحقیق‌شده تحت اشراف: علی جمعة.
شاشی، هیثم بن کلیب، المسند، مکتبة العلوم و الحکم، مدینه، 1410ق.
طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الأوسط، دار الحرمین، قاهره، 1411ق.
طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الصغیر، تحقیق: محمد شکور محمود الحاج أمریر، چاپ اول: المکتب الإسلامی، بیروت، 1405ق.
طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، مکتبة الزهراء، موصل، 1404ق.
طبری، محمد بن جریر بن یزید، جامع البیان عن تأویل القرآن، دار الهجر، قاهره، 1422ق.
طحاوی، احمد بن محمد، شرح مشکل الآثار، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1408ق.
طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، چاپ سوم: مکتبة المرتضویة، تهران، 1375ق.
عبدالتواب، رمضان، فصول فی فقه العربیة، مکتبة الخانجی، قاهره، 1420ق.
عتر حلبی، نور‌الدین محمد، منهج النقد فی علوم الحدیث، چاپ سوم: دار الفکر، دمشق، 1418ق.
عسقلانی، احمد بن علی، المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة، دار العاصمة_ دار الغیث، عربستان، 1419ق.
فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم أصول الفقه، چاپ دوم: تحقیق: طه جابر فیاض العلوانی، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1412ق.
فخر رازی، محمد بن عمر، نهایة العقول فی درایة الأصول، تحقیق: سعید عبد اللطیف فودة، دار الذخائر، بیروت.
فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق: مهدی مخزومی، چاپ دوم: دار الهجرة، قم، 1409ق.
فیصل‌نور، الامامة و النص، دار الصدیق، عربستان.
فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، موسسة دار الهجرة،  قم، 1414ق.
قاری، علی بن سلطان‌محمد، مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، تحقیق: جمال عیتانی، چاپ اول: دار الکتب العلمیة، بیروت، 1422ق.
قرشی شافعی، محمد بن طلحه، مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، تحقیق: ماجد بن أحمد العطیة.
قندوزی، سلیمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، مؤسسة اعلمی، بیروت، 1418ق.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، چاپ دوم: مکتبة المصطفوی، قم، 1369ق.
کتانی، محمد‌جعفر، نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، چاپ دوم: دار الکتب السلفیة، مصر.
کوفی‌، محمد بن سلیمان، مناقب الإمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالبع للکوفی‌، مجمع إحیاء الثقافة.
متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، تحقیق: محمود  عمر الدمیاطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1419ق.
مزی، یوسف بن عبدالرحمن، تهذیب الکمال، تحقیق: بشار عواد معروف، چاپ اول: مؤسسة الرسالة، بیروت، 1400ق.
معتزلی اسدآبادی، عبدالجبار، المغنى فی أبواب التوحید و العدل، تحقیق: قاسم محمود محمد.
مفید، محمد بن محمد، أقسام المولى فی اللسان‏، المؤتمر العالمی للشیخ المفید، قم‏، 1413ق.
نسائی، احمد بن شعیب، السنن الکبرى، تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداری_ سید کسروی حسن، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1411ق.
نسائی، احمد بن شعیب، خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، تحقیق: أحمد میرین البلوشی، چاپ اول: مکتبة المعلا، کویت، 1406ق.
نسائی، احمد بن شعیب، فضائل الصحابة، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1405ق.
نعمانی، عمر بن علی، اللباب فی علوم الکتاب، چاپ اول: دار الکتب العلمیة، بیروت، 1419ق.
نیشابوری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
هیثمی، علی بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، دار الریان للتراث _ دار الکتاب العربی، قاهره _ بیروت، 1407ق.
خلعی، علی بن حسن، الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح و الغرائب الخلعیات، مخطوط،  المکتبة الشاملة، نسخۀ شمارۀ 3.64.
سلفی، صدر‌الدین، أحادیث و حکایات للسلفی، مخطوط، نرم‌افزار جوامع الکلم، نسخۀ شمارۀ 4.5.
عنبری، احمد بن محمد، مجلسان لأبی بکر العنبری، مخطوط، نرم‌افزار جوامع الکلم، نسخۀ شمارۀ 4.5.
قطان، ابراهیم، تیسیر التفسیر، نرم‌افزار المکتبة الشاملة، نسخۀ شمارۀ 3.64.