نویسنده = مریم احدیان
امامت باطنی در بصائرالدرجات و الارشاد

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 191-233

10.22034/jep.2022.312661.1365

مریم احدیان؛ فتحیه فتاحی زاده؛ عبدالحسین خسروپناه؛ پروین بهارزاده