نویسنده = رضا مرادی سحر
منبع شناسیِ موضوع «رجعت»

دوره 4، شماره 15، مهر 1393، صفحه 217-236

سید مجید نبوی؛ زهرا اخوان مقدم؛ رضا مرادی سحر