نویسنده = محمدرضا فخر روحانی
کلمات قصار امیرمومنان(ع) در نگاه اوکلی

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 270-271

محمدرضا فخر روحانی


نقش حکمتهای نهج البلاغه در تحول زندگی محققی از هند

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 275-276

محمدرضا فخر روحانی


نکته ای در باب غدیر خم

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 286-286

محمدرضا فخر روحانی