نویسنده = اتان کولبرگ
مُحدث

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 215-225

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقانی فضل (مترجم)


امام و قوای بصری

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 113-146

اتان کولبرگ؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)