نویسنده = حمید پارسانیا
نقد و بررسی دیدگاه ابن خلدون در رد آموزه مهدویت

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 359-390

10.22034/jep.2023.375027.1478

سکینه رستگار مقدم ابراهیمیان؛ حمید پارسانیا؛ صدیقه محمدی