دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1391 
2. نقش شورا در امامت

صفحه 9-34

سید علی میلانی؛ محمدحسین رحیمیان


4. معنای امام در معنویت شیعی

صفحه 75-97

هانری کربن؛ ابوالفضل حقیری قزوینی(مترجم)


6. معرفی منظومه غزوات

صفحه 125-150

علیرضا عبدالهی کجوسنگی