اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعلى حسینى میلانى

-

faslnamehatemamat.ir

سردبیر

محمدتقی سبحانی

-

faslnamehatemamat.ir

جانشین سردبیر

محمدفرید انصاری

-

faslnameh2atemamat.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا برنجکار

فلسفه استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

berenjkaratut.ac.ir

هادی صادقی

دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث قم

sadeqi.hadiatgmail.com

حسن طارمی راد

دانشیار دانشنامه جهان اسلام

h_taromiatyahoo.com

حجت الاسلام رضا مختاری

مدیر موسسه کتابشناسی شیعه

faslnamehatemamat.ir

نجم الدین طبسی

-

faslnameh30atemamat.ir

محمدتقی سبحانی

-

faslnameh20atemamat.ir

محمدعلى مهدوى راد

دانشیار،دانشکده الهیات، پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahdaviradatut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

سید محمد مهدی اخوت

-

faslnamehatemamat.ir