دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، فروردین 1392 
8. ولایت در سنت اسلامی

صفحه 207-235

مریا مسی داکیک؛ ترجمه گروه بررسی مطالعات امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان


13. عیون المناظرات

صفحه 303-306

عبدالحسین طالعی