دوره و شماره: دوره 4، شماره 13.14، بهار و تابستان 1393