تعداد مقالات: 252
129. نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-177

آسیه استادی؛ سید مجید نبوی


131. نقد ادعای «وجود نگاه اجلالی و تثبیتی ابن‌تیمیه به فضائل اهل‌بیت(ع)»

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 173-203

رسول چگینی؛ مهدی فرمانیان


132. نقد اتهام نبی‌انگاری امام نزد امامیه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 167-192

عبدالهادی احمدی


133. بازخوانی خطبه‌ای در مدح مولای متقیان امام على علیه السلام

دوره 5، شماره 18، پاییز و زمستان 1394، صفحه 203-216

طیبه حاج باقریان


134. منبع‌ شناسی موضوع «شفاعت»

دوره 4، شماره 16، پاییز و زمستان 1393، صفحه 237-268

زهرا اخوان مقدم


135. منبع شناسیِ موضوع «رجعت»

دوره 4، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 217-236

سید مجید نبوی؛ زهرا اخوان مقدم؛ رضا مرادی سحر


136. مسأله برائت در عصر امام سجاد علیه السلام از اندیشه تا جریان

دوره 4، شماره 13.14، بهار و تابستان 1393، صفحه 185-213

عبدالمجید اعتصامی


137. جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود

دوره 3، شماره 12، پاییز و زمستان 1392، صفحه 183-216

سید محمدرضا لواسانی


138. آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 235-262

رابرت گلیو؛ ترجمه مجید منتظر مهدی


139. امامت از دیدگاه زیدیه

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 219-246

مصطفی سلطانی


140. تفویض دین، نزاعی حقیقی یا لفظی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 187-206

مرتضی علیزاده نجار


141. دلیلی نوین بر امامت دوازده امام شیعه

دوره 2، شماره 8، پاییز و زمستان 1391، صفحه 167-204

مسعود امامی


142. علم غیب پیامبر و امام از نگاه متکلمین و فلاسفه

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 147-164

محمدحسن نادم


144. ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامی

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-210

سید محمدهادی گرامی


145. بررسی مفهوم امامت در خطابه غدیر

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 149-175

علیرضا فرجپور


146. عوامل گسترش اسلام و مذهب اهل بیت علیهم السلام در شبه قاره

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 158-187

محمد اسعدی


147. امامت پژوهان انگلیسى زبان و آثار آنها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 174-213


149. اثبات صحت «حدیث سفینه» با تعدد سند از منابع عامه

دوره 5، شماره 17، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-42

نوید ارجمند