جستاری در باور زیدیه متقدم به اخبار امامان اثناعشر؛ مطالعه موردی ابوالجارود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده اصول الدین

چکیده

بشارت پیامبر اکرم صل الله علیه وآله  به دوازده خلیفه یا امام، از اخبار مشهور اسلامی است. برخی از راویان این اخبار در میراث حدیثی امامیه، به مذهب شیعۀ اثناعشری تعلق ندارند. ابوالجارود به عنوان یکی از مهم ترین چهره های فرقۀ جارودیۀ زیدیه، از این راویان است که دراین باره خبری به واسطۀ او از امام باقر علیه السلام  نقل شده است؛ این خبر به ماجرای لوح حضرت زهرا علیها السلام  اشاره دارد و به وجود دوازده وصی و اسامی برخی از آن هاتصریح کرده است.
مقالۀ حاضر نخست علت اعتماد به اخبار جارودیان در مصادر حدیثی امامیه را با تمرکز براعتقادات آنان بررسی می کند و سپس با تکیه بر بستر تاریخی تکوّن این گروه، نشان می دهد نه تنها استبعادی در نقل خبر یاد شده به واسطۀابوالجارود وجود ندارد، بلکه این خبر و چندخبر مشابه آن، قرائنی مهم در شناساییباور جارودیان متقدم دربارۀ اخبار دوازده امام به شمار می روند.

کلیدواژه‌ها