نویسنده = زینب حسینی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ساختار هندسی خطبه‌های سه گانه غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله‌ای

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-128

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ زینب حسینی زاده؛ محمد رضایی مقدم