نویسنده = سید حسن سبزواری
تعداد مقالات: 2
1. کارکرد تشبیه در گفتار نبوی برای تبیین امامت امیرمؤمنان(ع)

دوره 6، شماره 20، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-62

سید حسن سبزواری


2. معنا و جایگاه اجماع اهل حل وعقد

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 35-86

سید حسن سبزواری