بازخوانی سوره مائده به دنبال چهره نفاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق