کلیدواژه‌ها = کتاب الرد علی الرافضة
تعداد مقالات: 1
1. نقد دیدگاه مقدسی پیرامون حدیث منزلت در کتاب الرد علی الرافضة

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-177

آسیه استادی؛ سید مجید نبوی