نویسنده = ترجمه مجید منتظر مهدی
تعداد مقالات: 1
1. آخرین تحقیقات در تاریخ تشیع متقدم

دوره 3، شماره 11، پاییز و زمستان 1392، صفحه 235-262

رابرت گلیو؛ ترجمه مجید منتظر مهدی