نویسنده = عباسعلی مردی
تعداد مقالات: 5
1. انگیزه مقدس در آفرینش کتاب

دوره 3، شماره 10، بهار و تابستان 1392، صفحه 318-320

عباسعلی مردی


2. پاره هایی از دو کتاب قدیمی در غررالأخبار دیلمی

دوره 3، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 299-302

عباسعلی مردی


3. حجم تراث امامتی

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 283-286

عباسعلی مردی


4. الفوائد المدنیه،چکیده مناظره با علمای اهل سنت در 50 موضوع

دوره 2، شماره 7، پاییز و زمستان 1391، صفحه 280-283

عباسعلی مردی


5. کتاب شناسی : دلائل الصدق از محمد حسن مظفر (1376ق)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390، صفحه 274-285

عباسعلی مردی