نویسنده = سید حسین حائری
تعداد مقالات: 2
1. معرفی کتاب « تقریب المعارف »

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 255-275

سید حسین حائری


2. جستاری در معنای واژه ی «ولیّ»

دوره 1، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 24-54

محمدرضا جعفری؛ سید حسین حائری