کلیدواژه‌ها = امام
واکاوی مقارنۀ امامت با نبوت تبلیغی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 129-146

10.22034/jep.2020.184671.1074

اسدالله کرد فیروزجایی؛ قربان آهنگری کیاسری


معرفی «مجموعه مقالات علم امام»

دوره 2، شماره 8، دی 1391، صفحه 255-275

محمدحسن نادم


بررسی شواهد نصب الهی امام با تکیه بر روایات کتاب کافی

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 53-80

سید هادی سید وکیلی؛ صفیه سهرابی


منابع علم امام در قرآن

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 165-186

محمدتقی شاکر اشتیجه