کلیدواژه‌ها = استمرار سلسلۀ حجت‌های الهی
نقش احادیث مشهور در شکل گیری باور شیعه به پیوستگی سلسلۀ امامت

دوره 5، شماره 17، فروردین 1394، صفحه 75-112

مهدیه رجایی؛ مهدی قندی؛ محمد قندهاری