نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 9-52

10.22034/jep.2022.297837.1338

سید رضا موسوی اصفهانی؛ محمدحسین نصیری