نویسنده = �������������� ���������������� ������������������