نویسنده = ������������ ����������������
اصل انگاری آموزه امامت از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 2، آبان 1400، صفحه 9-52

10.22034/jep.2022.297837.1338

سید رضا موسوی اصفهانی؛ محمدحسین نصیری


مصداق شناسی آیه « وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکتَابِ »

دوره 3، شماره 11، مهر 1392، صفحه 9-37

علی نصیری؛ محمدحسین نصیری