نویسنده = �������������� ���������� ����������
وحدت و تقریب بر پایة امامت با تکیه بر مبانی مشترک فریقین

دوره 11، شماره 1، تیر 1400، صفحه 103-142

10.22034/jep.2021.294482.1325

مرتضی علیزاده نجار؛ محمدتقی سبحانی