نویسنده = �������� ������ ����������
بازپژوهی خبر ثعبان در مناقب امیرالمؤمنین(ع)

دوره 11، شماره 1، تیر 1400، صفحه 175-206

10.22034/jep.2021.261346.1262

احسان سرخه ای؛ حسین مرادی نسب