نویسنده = ������������ ������ ��������
گفتمانِ امامت در «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 9، شماره 2، دی 1398، صفحه 59-95

10.22034/jep.2020.223714.1163

سعید عزیزی؛ علی راد؛ روح الله شهیدی